pierestrojka

Pierestrojka

Pierestrojka

fot. PAP/CAF

fot. PAP/CAF

Wizyta Gorbaczowa

Przejazd przez plac Zwycięstwa

fot. Marcin Wegner/PAP

fot. Marcin Wegner/PAP

Michai³ Gorbaczow z ¿on¹ Rais¹ na Starówce

fot. Leszek Wdowiński

fot. Leszek Wdowiński

Wizyta Michai³a Gorbaczowa w Polsce

fot. Jan Morek/PAP

fot. Jan Morek/PAP

Blok sowiecki

Spotkanie przywódców partii i pañstw-stron Uk³adu o PrzyjaŸni, Wspó³pracy i Pomocy Wzajemnej

fot. Tadeusz Zagoździński/PAP

fot. Tadeusz Zagoździński/PAP

Wojciech Jaruzelski jako pierwszy spośród sojuszników Moskwy zdecydował się wprowadzić w swoim kraju program reform politycznych wzorowanych na radzieckiej pierestrojce. Na zdjęciu przywódcy państw Układu Warszawskiego podczas narady w Moskwie: Erich Honecker (NRD), Miloš Jakeš (Czechosłowacja), Michaił Gorbaczow (ZSRR), Wojciech Jaruzelski, Nicolae Ceaușescu (Rumunia), Teodor Żiwkow (Bułgaria), Károly Grósz (Węgry)

Wojciech Jaruzelski jako pierwszy spośród sojuszników Moskwy zdecydował się wprowadzić w swoim kraju program reform politycznych wzorowanych na radzieckiej pierestrojce. Na zdjęciu przywódcy państw Układu Warszawskiego podczas narady w Moskwie: Erich Honecker (NRD), Miloš Jakeš (Czechosłowacja), Michaił Gorbaczow (ZSRR), Wojciech Jaruzelski, Nicolae Ceaușescu (Rumunia), Teodor Żiwkow (Bułgaria), Károly Grósz (Węgry)